Własności intelektualne

SYNEPTICA zabezpiecza własności intelektualne swoich klientów

Zgłoszenia do ochrony

Utrzymanie ochrony

Opinie prawne i techniczne

Negocjacje i umowy

Zgodność administracyjna

Usługi finansowe

Ochrona patentowa

Wierzymy, że w obecnych czasach własności intelektualne stanowią najcenniejszy kapitał każdej, nowoczesnej firmy.

We współpracy z partnerami, świadczymy usługi w zakresie uzyskiwania praw własności intelektualnej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i in.) utrzymywania ochrony oraz unieważniania tych praw, komercjalizacji własności intelektualnej oraz dochodzenia naruszeń praw własności intelektualnej, przeciwdziałania tym naruszeniom i likwidacji ich skutków.

Świadczymy również usługi w zakresie prawnej obsługi obrotu, zwłaszcza w zakresie zapewniania zgodności z wymogami prawa administracyjnego (tzw. compliance), m. in. produktami leczniczymi, kosmetycznymi, chemii gospodarczej, napojami alkoholowymi, żywnością, materiałami budowlanymi.

Zgłoszenia do ochrony

Świadczymy pomoc prawną i techniczną w procesie uzyskiwania praw własności przemysłowej w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem ds. Rejestracji Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Unii Europejskiej (OHIM), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Współpracujemy również z kancelariami zagranicznymi w celu umożliwienia naszym klientom uzyskania odpowiednich krajowych i regionalnych tytułów ochronnych.

Utrzymanie ochrony

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania ochrony praw wyłącznych własności przemysłowej, w tym monitorowania upływu terminu do wnoszenia odpowiednich opłat, wnoszenia tych opłat oraz dokonywania ich rozliczeń.

Opinie prawne i techniczne

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania ochrony praw wyłącznych własności przemysłowej, w tym monitorowania upływu terminu do wnoszenia odpowiednich opłat, wnoszenia tych opłat oraz dokonywania ich rozliczeń.

Negocjacje i umowy

Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących praw własności intelektualnej i sporządzamy projekty umów: od pojedynczych umów do wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania własnością intelektualną.

Zgodność administracyjna

Doradzamy i prowadzimy postępowania w sprawach dotyczących prawnej regulacji obrotu produktowego w szczególności sprawach dotyczących produktów leczniczych, kosmetycznych i żywnościowych, w tym reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji w szczególności organami inspekcji takimi jak organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organami nadzoru budowlanego, w tym również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi ze skarg na decyzje tych organów.

Usługi finansowe

Doradzamy i prowadzimy postępowania w sprawach dotyczących prawnej regulacji obrotu produktowego w szczególności sprawach dotyczących produktów leczniczych, kosmetycznych i żywnościowych, w tym reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji w szczególności organami inspekcji takimi jak organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organami nadzoru budowlanego, w tym również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi ze skarg na decyzje tych organów.

Wsparcie i pomoc prawna

  • Rejestracja znaków towarowych w ramach EU
  • Tworzenie oraz utrzymywanie patentów
  • Obrót własnościami intelektualnymi
  • Ochrona znaków towarowych oraz marek